Pravilnik N P

IZVODI IZ PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM REDU U PARKU
nacionalni park durmitor

Stanovnici nacionalnih parkova, vlasnici i korisnici prava na nekretnine, te pravna i fizička lica koja na području nacionalnih parkova obavljaju djelatnosti, kao i njihovi posjetioci, dužni su se pridržavati odredaba Pravilnika o unutrašnjem redu.
JP Nacionalni parkovi se staraju o zaštiti i korišćenju nacionalnih parkova na osnovu Zakona, Prostornog plana, Programa zaštite i razvoja i ovog Pravilnika.

Na području nacionalnih parkova zabranjeno je (bez predhodno pribavljene dozvole):

1. Krčenje šuma i stvaranje novih obradivih i travnih površina;
2. Sječa, čupanje i spaljivanje bora krivulja, crnog bora i mediteranskih četinara i makije;
3. Vršenje ispaše i puštanje stoke u rejonima mladih šuma, zonama sa posebnim režimom zaštite, rezervatima i na prostorima gdje su locirani kulturno-istorijski spomenici;
4. Suzbijanje štetnih insekata u šumama primjenom hemijskih sredstava;
5. Vršenje pošumljavanja;
6. Loženje vatre van zato određenih mjesta;
7. Sakupljanje rijetkih, endemičnih i prorijeđenih vrsta;
8. Mijenjanje sastava vegetacije unošenjem stranih (alohtonih) vrsta;
9. Branje i sakupljanje gljiva, šumskih plodova, ljekovitog i aromatičnog bilja i sjemena bez odobrenja Nacionalnog parka;
10. Spaljivanje trave i korova;
11. Upotreba vještačkih đubriva i hemijskih sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednim površinama;
12. Rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, sakupljanje i ubijanje svih životinjskih vrsta, uključujući i insekte;
13. Uništavanje životinjskih staništa, legala, gnijezda, mladunaca i jaja;
14. Unošenje i puštanje stranih (alohtonih) životinjskih vrsta;
15. Ispuštanje svih vrsta otpadnih i neprečišćenih voda u vode jezera, rijeka, potoka i bara;
16. Upotreba svih vrsta hemijskih sredstava kojima se može zagaditi voda i zemljište;
17. Mijenjanje forme jezera, vodotoka i bara bilo kakvom intervencijom u prostoru;
18. Napajanje stoke iz jezera, rijeka, potoka i bara, kao i formiranje torova u njihovoj blizini;
19. Deponovanje komunalnog, industrijskog, građevinskog i drugog otpada;
20. Privremeno odlaganje otpada van zato određenih mjesta;
21. Obavljanje istraživačkih, građevinske i drugih zahvate na spomeničnom fondu bez saglasnosti Nacionalnog parka i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika;
22. Postavljanje spomenika, bisti i obilježja posvećenih ličnostima i događajima bez mišljenja Nacionalnog parka i dozvole Republičkog zavoda za zaštitu spomenika;
23. Odnošenje urušenog kamenja i drugog materijala sa spomenika kulture i arheoloških nalazišta.

Na području nacionalnih parkova zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.
Vatreno oruže mogu nositi samo čuvari nacionalnih parkova i druga ovlašćena lica, u skladu sa zakonom.
Zabranjeno je davanje hrane, vode i soli divljači od strane posjetilaca nacionalnih parkova.
Na području zona sa strogim režimom zaštite i prirodnim rezervatima u nacionalnim parkovima, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Prostornim planom nacionalnih parkova, zabranjene su sve aktivnosti koje bi mogle da poremete spontano odvijanje prirodnih procesa.
Zabranjuje se bacanje smeća van zato određenih mjesta.
Unutar granica nacionalnih parkova dozvoljeno je kretanje posjetilaca samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledanju i posjećivanju
Na području nacionalnih parkova zabranjeno je kampovanje i logorovanje van određenih i uređenih mjesta za tu namjenu.
Zabranjeno je loženje vatre van mjesta određenih za ovu namjenu.
Splavarenje, kajakašenje i spuštanje sa gumenim čamcima niz Taru može se organizovati samo po vremenskim i metereološkim uslovima koji obezbeđuju sigurnost lica. Organizator je dužan da upozori korisnika usluga na okolnosti iz predhodnog stava i od istog pribavi izjavu o preuzimanju rizika.
Poribljavanje Crnog i Vražjeg jezera i rijeke Tare može se vršiti samo sa autohtonim vrstama riba u organizaciji Nacionalnog parka.
Na području nacionalnih parkova mogu se postavljati informativne, reklamne i druge oznake uz odobrenje Nacionalnog parka.
covjek i biosfera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: