Imitiranje osuđeno na neuspjeh

POUKE TRADICIONALNE ARHITEKTURE BOKE KOTORSKE

Iz tradicije možemo puno naučiti ako je tumačimo na pravi način, ako poniknemo dublje u njenu suštinu i graditeljske koncepte, uz konstantnu svijest o zahtjevima i odrednicama vremena u kome živimo. Jedan od tradicionalnih principa u graditeljstvu Boke jeste gradnja u skladu sa prirodom i podnebljem. Korišćen je lako dostupan materijali – kamen, prilagođavalo se klimatskim karakteristikama područja- debeli kameni zidovi pružali su prijatno nisku temperaturu prostorija ljeti, a dugo zadržavali toplotu u unutrašnjosti zimi. U bistijernama je sakupljana kišnica, koja se kasnije koristila u domaćinstvu, na terasama je postojala nadstrešnica- pergola – od drvenih greda na kojima raste loza, tako da je isparavanjem ljeti postignuto prijatno rashlađenje, dok bi zimi opalo lišće i sunce osvjetljavalo terasu. Što bolji upad sunčevih zraka razlog je i zašto su otvori uži spolja, a šire se ka unutra. Na ovaj način sunce prodire dublje u prostoriju, a temperatura se ne mijenja – toplota se zadržava u masivnom zidu.

Kamene kuće

Tradicionalnu arhitekturu Boke Kotorske karakterišu kamene kuće malih gabarita 4-6 x 6-7m, spratne visine od oko 2,50 m, spratnosti koja rijetko prelazi tri etaže (prizemlje, sprat i potkrovlje). Kamen je osnovni građevinski materijal kako kuće, tako i okućnice. Obično je korišćen domaći kamen, dok je za elemente većih dimenzija i detaljnije obrade upotrebljavan skupi korčunaski kamen. Spoljni zidovi su debeli obično oko dvije mletačke stope 72cm (1 mletačka stopa = 34 cm). Na uglovima su upotrebljavani zaobljeni kameni blokovi. Podužni zidovi se završavaju vijencem od kamenih ploča koji se u Boki zovu kotali, a kalkanski zidovi su takođe završeni kamenim pločama prepuštenim oko 10 cm. Teške balkone kuća, rađene takođe u kamenu nose konzole od istog materijala. Kamene konzole, nešto drugačijeg oblika i manjih dimenzija, nose i kotale ispod krovnog vijenca. I ograde terasa rađene su u kamenu, na balkonima ih čine različito stilizovane balustrade.

Kosi krov, najčešće dvovodan, pokriven crijepom- tiglom ili kanalicom ima izraženu ulogu nadvišenja- krune fasada od patiniranog kamena. Krovna ravan nagiba od 20°-30° usklađena je sa kućom i ističe se svojom toplom, crveno-narandžastom bojom, vremenom prošaranom nizom nijansi. Ovaj motiv vernakularne – tradicionalne arhitekture čini organsku cjelinu sa kamenom, morem i zelenilom.

Fasadni otvori- prozori i vrata su rađeni od drveta, najčešće u zelenoj ili bijeloj boji, oivičeni kamenim okvirima. Skladno su proporcionisani, simetrično postavljeni na fasadi. Širina prozora je obično 60-70 cm, visina do 100 cm, dok su vrata širine 80-100 cm i visoka oko 180 cm. Otvori su od sunca zaštićeni drvenim kapcima- škurama. U nivou krova nekad se nalaze i krovni prozori- badže ili viđenice – pažljivo i s mjerom proporcionisane, simetričnog rasporeda.

Održiva arhitektura

Kvalitet i logika ovih graditeljskih metoda u tradicionalnoj arhitekturi prepoznati su u savremenom projektovanju i primijenjeni kroz principe bioklimatske (održive, zelene) arhitekture, koja je usklađena sa prirodnim okruženjem i teži smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa. Neki od principa su sakupljanje kišnice, korištenje lako dostupnih prirodnih materijala, kontrolisanje upada sunca i razmjene toplote balansiranjem termičkih karakteristika zidne mase i veličine i sjenila otvora.

Iz tradicije učimo i o logici i iskrenosti u primjeni materijala i oblikovanju. Odnosno, postoji razlog zašto je svaki materijal upotrijebljen na određenom mjestu, ili zašto je neki arhitektonski element postavljen na određen način. Tako, kameni okviri otvora imaju i konstruktivnu ulogu, masivni kameni zid, pored konstruktivne, ima i termo-regulativnu ulogu, a kosi krov pokriven crijepom je tako napravljen jer je bio najfunkcionalniji u to vrijeme: crijep nije propuštao vodu i pokazao se kao najbolja krovna pokrivka u području sa velikom količinom padavina.

Besmislene imitacije

Ovakvom, iskrenom i promišljenom pristupu u arhitekturi treba težiti i u savremenom projektovanju u Boki, umjesto besmislenih imitacija tradicionalnih arhitektonskih elemenata. Oni su vrijedni samo ukoliko su dio cjelovitog sistema, nikako ako su istrgnuti iz njega i smješteni na mjesto koje im ne pripada i kome ne pripadaju. Tako bi bilo poželjno koristiti savremene materijale i načine gradnje, a tradicionalne modele možemo upotrijebiti kao matricu koju ćemo transformisati i unapređivati, prilagođavajući je savremenom življenju i novim tehnologijama. Tako je već široko rasprostranjena savremena replika na tradicionalne drvene kapke-škure u vidu drvenih ili metalnih tranzena postavljenih uz fasadu ili uz ivicu terasa. Kamen se koristi kao obloga fasada u novogradnji, jer je besmisleno koristiti ga kao konstruktivni element kada su savremene tehnike i materijali omogućili znatno smanjenje debljine zida i uštedu prostora.

Konačno, jedna od pouka koju možemo izvući iz tradicije jeste i usklađenost djelova i cjeline, odnosno ujednačen, harmoničan arhitektonski izraz. Primijenjeni materijali i arhitektonski elementi činili su skladnu, organsku cjelinu. Ukoliko bi se neki elemenat uklonio, značajno bi poremetio ravnotežu i ritmičnost, jer se vodilo računa o dimenzijama, proporcijama, pravilnom rasporedu. Svi konstruktivni i oblikovni elementi (kameni blokovi, crijep, konzole, kamene ploče) pripadali su istom arhitektonskom jeziku: bili su manjih dimenzija, slagani ,,jedan po jedan“, vremenom patinirani, tako da je objekat djelovao izdijeljen na niz sitnijih djelova, toliko ujednačenih da se sticao utisak cjeline.

Promišljen pristup

U savremenom projektovanju u Boki Kotorskoj, nažalost, ne vodi se mnogo računa o estetici, niti o umjetničkom aspektu u arhitekturi. Otvori su različitih dimenzija, raspoređeni nasumice, bez ikakve logike ili pravilnosti u oblikovanju fasade, već samo prema unutrašnjoj organizaciji prostora. Ne poklanja se pažnja usklađenosti djelova i cjeline, već se miješaju razni arhitektonski stilovi i materijali različite ,,starosti“. Tako je npr. neizbježan crijep na kosom krovu koji natkriva omalterisanu fasadu – veliki pravougaonik sa ponekim otvorom skromnih dimenzija, koji u zidnoj masi djeluje ,,zalutalo“, tako da ni njegovo uklanjanje ne bi ništa značajno promijenilo u vizuelnom doživljaju.

Baš kao što nas tradicija uči, poželjno je težiti skladnom, harmoničnom arhitektonskom izrazu, onom koji je i svrstao arhitekturu među umjetnosti. Neophodan je promišljen pristup oblikovanju i proporcionisanju, uz poštovanje savremenih estetskih načela, poput primjene savremenih materijala i tehnologija, upotrebe jednostavnih, svedenih formi ujednačenih dimenzija.

Zaključak

Tradicionalna arhitektura Bokokotorskog zaliva jedinstvena je u svojoj ljepoti. Imitiranjem arhitektonskih elemenata graditeljskog nasljeđa u savremenom projektovanju unaprijed smo osuđeni na neuspjeh, jer oni neminovno na starim objektima neuporedivo ,,bolje stoje“. Tako je kosi krov pokriven crijepom skladan dio cjeline samo ako natkriva kamen, materijal istog arhitektonskog jezika- teških, pojedinačno slaganih gradivnih elemenata. Imitacije kamenih okvira u malteru su vještačke, neestetske tvorevine koje nemaju nikakvu vezu sa tradicionalnim modelima, već su izraz površnog eklekticizma u projektovanju kojim se degradira kreativni izraz i stvaralački potencijal savremene arhitekture.

Graditeljsko nasljeđe Boke Kotorske, iako nesumnjive arhitektonske, kulturno-istorijske i ambijentalne vrijednosti, ne smije biti projektantski šablon i opravdanje za neinventivnost i nepromišljenost u savremenom projektovanju. Umjesto najlakšeg, etički i umjetnički nedopustivog preuzimanja tradicionalnih modela kao ,,garanta“ kvaliteta, moramo analitično i studiozno pristupiti tradiciji, tako da pronađemo u njoj trajne vrijednosti u graditeljskim principima koje transcendiraju vrijeme: arhitektura usklađena sa prirodnim okruženjem, logike i iskrenosti u primjeni materijala i oblikovanju, ujednačenog arhitektonskog rječnika u kome su usklađeni djelovi i cjelina.

Ove vrijednosti su već prepoznate i uključene u savremeno projektovanje kroz održivu arhitekturu, iskreno korišćenje materijala, tehnika i tehnologija ovog vremena, ujednačenost arhitektonskog rječnika svedenih, jednostavnih formi skladnih proporcija i jasno definisane ritmičnosti, transformaciju tradicionalnih oblika prilagođavanjem savremenom načinu života.

One treba da postanu tradicionalni modeli koje ćemo prilagoditi sadašnjem trenutku i savremenim tendencijama u arhitekturi Boke Kotorske. Samo tako možemo napredovati, doprinijeti evoluciji ideja u projektovanju i pokazati da smo svjesni odgovornosti koju naše intervencije u prostoru nose, a koje nisu i ne mogu biti loše samo zbog razlikovanja od tradicionalnog, nastalog vjekovima ranije. Naprotiv, baš tom različitošću, odmjerenim kontrastom, naglašava se naslijeđeno, ali ne po cijenu anuliranja svih prostorno-fizičkih odrednica i principa savremenog projektovanja.
Kosara Kujundžić, dipl.arch.

Kanal MOST-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: